آکادمی تخصصی عاطفه کبیری،
مدرس بین المللی شینیون حرفه ای

دوره از بیراهه تا شاهراه

مشخصات دوره

تعداد قسمت : 10

مدرس دوره : عاطفه کبیری

1

قسمت اول : پیش گفتار

49:47

2

قسمت دوم : فصل جدید زندگی

21:24

3

قسمت سوم : شروع به کار

15:35

4

قسمت چهارم : زندگی شخصی

22:15

5

قسمت پنجم : جا به جایی دوباره

26:00

6

قسمت ششم : محل کار جدید

21:57

7

قسمت هفتم : اولین سفر

23:02

8

قسمت هشتم : بازگشت از سفر

21:59

9

قسمت نهم : سرمایه گذاری

25:08

10

قسمت دهم : آموزش

31:24

توضیحات دوره

From zero to hero
فرم ارسال نظر