آکادمی تخصصی عاطفه کبیری،
مدرس بین المللی شینیون حرفه ای

دوره چهارگانه شینیون با موی اضافه

مشخصات دوره

تعداد قسمت : 14

مدرس دوره : عاطفه کبیری

1

آموزش کار با موی اضافه

16:12

2

تغییر رنگ شینیون با موهای مصنوعی اضافه (بخش اول)

09:23

3

تغییر رنگ شینیون با موهای مصنوعی اضافه (بخش دوم)

09:57

4

تغییر رنگ شینیون با موهای مصنوعی اضافه (بخش سوم)

12:01

5

تغییر رنگ شینیون با موهای مصنوعی اضافه (بخش چهارم)

06:06

6

تغییر رنگ شینیون با موهای مصنوعی اضافه (بخش پنجم)

00:20

7

انواع جلوموها و تغییر نگ جلومو با موهای اضافه (بخش اول)

13:06

8

انواع جلوموها و تغییر نگ جلومو با موهای اضافه (بخش دوم)

14:47

9

شینیون موی کم حجم با موی اضافه (بخش اول)

14:07

10

شینیون موی کم حجم با موی اضافه (بخش دوم)

13:26

11

جلو‌موی کم حجم با موی اضافی

12:36

12

آموزش شینیون موهای بسیار کوتاه پسرونه (بخش اول)

15:02

13

آموزش شینیون موهای بسیار کوتاه پسرونه (بخش دوم)

10:02

14

آموزش شینیون موهای بسیار کوتاه پسرونه (بخش سوم)

11:06

توضیحات دوره

دوره چهارگانه شینیون با موی اضافه
فرم ارسال نظر